Header

Nieuwsbrief Leergeld West – Friesland

Zomer 2020

---

Corona I

Het is een gekke tijd. Iets als de corona-pandemie en de maatregelen daartegen hebben
we nog niet eerder meegemaakt. Slachtoffers en hun familie worden hard geraakt. Ook
voor mensen die geen werk meer hebben zijn het spannende tijden. Behalve de
maatregelen die we nu ondervinden, gaan we er ook allemaal last van krijgen dat de
kosten die nu gemaakt worden om de gevolgen te voorkomen of te verzachten moeten
worden terugbetaald. Het kan niet anders dan betekenen dat er meer mensen dan nu
moeite gaan krijgen de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer gezinnen met
schoolgaande kinderen (4 – 18 jaar) moeite hebben met de extra kosten die school met
zich meebrengt of wanneer er geen geld meer is om kinderen te laten sporten of een
hobby uitoefenen, dan kan Leergeld bijspringen. Dat geldt voor gezinnen met een laag
inkomen. Dus ook voor ZZP-ers. Maar ook wanneer het besteedbaar inkomen door
schuldsanering op een laag niveau ligt.

---

Corona II

Vanwege de corona-maatregelen worden er geen huisbezoeken afgelegd door de
intermediairs. Nieuwe verzoeken worden telefonisch behandeld. Het kantoor is bereikbaar
op maandag, dinsdag en woensdag van 11 tot 15 uur. Dat kan via de mail
mailto:info@leergeldwestfriesland.nl of op de website (www.leergeldwestfriesland)

Geholpen kinderen 1e kwartaal 2020  

Aantal geholpen kinderen en bestedingen per gemeente  1e kwartaal 2020                   

(tussen haakjes de cijfers 1e kwartaal 2019) 

Gemeente      Aantal gezinnen      Aantal kinderen    Aantal betalingen     Bedrag bestedingen

 

Drechterland        13 (16)                      15 (24)                   18 (37)                   2.528 (4.905)

Enkhuizen            14 (19)                      17 (28)                   21 (36)                   3.003 (4.289)

Hoorn                 149 (164)                  217 (258)               311  (433)              33.168 (42.811)

Koggenland            2 (3)                          2 (3)                       2 (3)                        115 (218)

Medemblik            17 (18)                      20 (31)                   25 (37)                   2.553 (5.460)

Opmeer                   0 (1)                          0 (1)                       0 (4)                            0 (285)

Stede Broec          12 (20)                      15 (30)                   18 (37)                   2.051 (4.953)

TOTAAL              207 (241)                   286 (375)               395 (587)              43.418 (62.921)

 Daling                  14,1%                         23,73%                  32,71%                 (62.921) 31%

 

Gemiddelde uitgave per kind € 152 ( € 168)

Het 1 e kwartaal is er minder een beroep op Leergeld gedaan. Dat zal ermee te maken
hebben dat kinderen niet konden sporten of naar school gaan. Ook het aantal aanvragen
voor laptops om thuis de lessen te volgen viel erg mee. Dit mede omdat scholen en
andere organisaties hiervoor ook voorzieningen hebben getroffen. We voorzien dat er
straks een inhaalslag zal zijn als de scholen weer volledig zijn opgestart en de jeugd weer
volop mag sporten. Het is helaas niet zo dat er opeens veel minder kinderen in armoede
opgroeien.

 

---

Studenten (HBO of Universiteit)

Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar Leergeld ondersteunt in bepaalde

gevallen ook kinderen tot 18 jaar die (gaan) studeren aan een HBO of universiteit voor
collegegeld, boeken of licenties.
Wat is het probleem?
Gebleken is dat op het moment dat minderjarigen uit minimagezinnen beginnen aan een
studie op een HBO-instelling of universiteit, er thuis vaak financiële problemen ontstaan.
Weliswaar hebben deze studenten recht op studiefinanciering (in de vorm van een lening),
maar tegelijkertijd vervalt voor hun ouders het recht op kinderbijslag en kind gebonden
budget (KGB). Voor ouders en kinderen in minimagezinnen betekent het wegvallen van dit
budget vaak veel stress: juist nu moeten er veel extra kosten gemaakt worden terwijl het
wegvallende budget behoorlijk kan oplopen. Van € 1.200 tot wel € 2.300 per jaar. Een flink
bedrag dat ouders voor behoorlijke problemen kan stellen.
Leergeld Nederland werkt hierin samen met stichting Dorodarte. Aanvragen lopen via de
lokale Leergeld stichtingStudenten (HBO of Universiteit).

Acties

Door de intelligente lockdown liggen veel activiteiten stil. Dat betekent dat het ook moeilijk
is om sponsoractiviteiten te ontplooien. Vriendengroepen die een barbecue organiseren,
schoolklassen die een sponsorloop houden, rommelmarkten, veilingen, eetfestijnen, zelfs
verjaardagen of andere feesten die geld opleveren, het kan allemaal niet doorgaan. Ook is
het bezwaarlijk om het bedrijfsleven te benaderen om Leergeld te steunen. Veel bedrijven
hebben nu zelf steun nodig!
We hebben nog wat vlees op de botten. Goede samenwerking met bijvoorbeeld de RABO-
bank, de geweldige opbrengst van het schaatsfeest van leerlingen van het Werenfridus,
een mooi bedrag van Microsoft, en zo nog talloze grote en kleine bijdragen hebben ervoor
gezorgd dat we 2019 hebben afgesloten met een klein positief saldo. Alle gulle gevers,
namens de kinderen, heel hartelijk dank.

 

Maar we willen ook in 2020 de boot niet missen! Daarom een oproep aan iedereen die
kinderen een warm hart toedraagt en graag ziet dat álle kinderen gelijke kansen krijgen.
Als je op zoek bent naar een goed doel: Leergeld West – Friesland is een zeer goed doel.

Jaarverslag

Vanaf heden is het jaarverslag over 2019 op de website te vinden. De website is sowieso
heel informatief. Beslist de moeite waard om eens rond te kijken.
U vindt daar bijvoorbeeld ook de Leergeldformule:

 

Stap 1: Huisbezoek* en inventarisatie : Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden
thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een
persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van
de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.  

Stap 2: Bemiddeling : Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden
zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere
instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen
van deze voorzieningen. 

Stap 3: Financieel vangnet Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor
het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen
niet toereikend zijn, kan Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura
of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de
aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale
uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg :  Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld
binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan.
Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
*In verband met corona vindt de intake nu telefonisch plaats.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het te ondersteunen gezin zelf de aanvraag doet. Dus
niet scholen, bewindvoerders of sportclubs. Uiteraard mag er wel naar Leergeld verwezen worden.