Header

Leergeld resultaat: aantal ondersteunde kinderen 

---

De centrale telling van het aantal ondersteunde kinderen in 2020 is afgerond: in 2020 zijn er vanuit de Leergeld organisaties in totaal 131.203 kinderen ondersteund. Dit betekent dat we ondanks de coronacrisis toch opnieuw een toename hebben weten te realiseren: het gaat om een toename van 3% en 4.365 ondersteunde kinderen ten opzichte van 2019! Een fantastische prestatie! Onze complimenten en dank gaan uit naar alle lokale Leergeld stichtingen!
• In 2021 zullen wij vanuit Leergeld Nederland weer elk kwartaal het aantal ondersteunde kinderen gaan monitoren, zodat wij op basis daarvan een prognose kunnen maken van het totale aantal kinderen dat we in dit nieuwe jaar zullen ondersteunen.
• Eventuele vragen of reacties naar Conny Habraken via c.habraken@leergeld.nl

---

Leergeld bijeenkomsten
• Coördinatorenoverleg: op 28 januari en 2 februari hebben drie zeer succesvolle online bijeenkomsten plaatsgevonden. De belangstelling om deel te nemen was overweldigend, ruim 90 coördinatoren hebben één van de drie sessies bijgewoond! In groepen van ongeveer 30 coördinatoren is volop uitgewisseld over ervaringen in corona-tijd, de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdragen, de behoeften aan deskundigheidbevordering en de inkomenstoets voor werkende ouders met een flexibel inkomen. Afgelopen donderdag 18 februari is het verslag verstuurd aan alle coördinatoren.
• Algemene Ledenvergadering (ALV): De volgende ALV zal plaatsvinden op zaterdag 24 april 2021. Vanwege de coronasituatie

---

Leergeld Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
• De definitieve versie van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is bij de ALV van 21 november door de leden vastgesteld. Leergeld Nederland heeft dit document inmiddels laten voorzien van illustraties. Zaterdag 20 februari stond een publicatie daarover in de Trouw. Daarna wordt het MJBP verder verspreid onder de stichtingen en externe relaties en zullen wij er via onze sociale media bekendheid aan geven. In tegenstelling tot het vorige MJBP zullen wij slechts enkele fysieke exemplaren laten drukken. Stichtingen en externe relaties worden via een link verwezen naar het MJBP op onze website. Zo nodig kan elke stichting zelf exemplaren uitprinten.
• Eventuele vragen of reacties Gaby van den Biggelaar via g.vandenbiggelaar@leergeld.nl

---

Signalering en agendering
Wij blijven aandacht vragen voor de verplichte aanschaf van dure laptops/notebooks, met name in het voortgezet onderwijs en de gevolgen daarvan voor onze doelgroep (kansenongelijkheid, digitale tweedeling en verlies van talent).
• In opdracht van de Tweede Kamer voert de SER een onderzoek uit naar kansenongelijkheid. Onze directeur heeft daaraan een bijdrage geleverd via een online dialoogsessie. De rapportage hiervan is voorzien in het 2e kwartaal van 2021.
• Tijdens de landelijke conferentie Nederland Digitaal, georganiseerd door drie ministeries, nam onze directeur deel aan de sessie ‘Allemaal Digitaal’, een initiatief vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder leiding van Prinses Laurentien werd er door vertegenwoordigers van genoemd ministerie, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gesproken over digitale inclusie en ideeën uitgewisseld om dit mogelijk te maken.
• Door de makers van de documentaire Klassen wordt gewerkt aan een vervolgtraject, waarbij het idee is dat er regionale sessies worden georganiseerd waarbij steeds een thema centraal zal staan dat betrekking heeft op het bestrijden van kansenongelijkheid. Er zal inbreng worden gevraagd vanuit enkele lokale stichtingen Leergeld. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.
Eventuele vragen of reacties naar Gaby van den Biggelaar via g.vandenbiggelaar@leergeld.nl.

---

Sam&: Samen voor alle kinderen
Sam& SZW subsidie (project Alle Kinderen Doen Mee)
• De accountantscontrole 2019 is afgerond en met de overige verantwoording naar het Ministerie van SZW verstuurd.
• Na de door het Ministerie van SZW goedgekeurde wijziging ontvingen wij tijdens de 5e aanvraagronde 47 aanvragen voor subsidie voor 2020 en 2021.
• Deze aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en grotendeels gecontracteerd.
• De verantwoording via de projectrapportage over de besteding in 2020 vindt op dit moment plaats.
• Eventuele vragen of reacties naar Anne-Lieke Joosten via a.joosten@leergeld.nl en/of Henja Visser via h.visser@leergeld.nl
Sam& Online platform
• Eind 2020 waren er in totaal 35 lokale stichtingen (en 76 gemeenten) actief aangesloten op het Sam& online platform.
• Nu Lisy2021 een feit is, wilt u wellicht ook actief aansluiten bij het Sam& portal? Vragen hierover kunt u bij ons stellen aan Henja Visser via h.visser@leergeld.nl of u kunt contact opnemen met Sam& via info@samenvoorallekinderen.nl.
• Alle Leergeld stichtingen hebben op 19 januari van Sam& een mail ontvangen m.b.t. de controle van de pdf’s met gemeentevoorzieningen welke op de Sam& portal staan (deze is te vinden na het invullen van de postcode).
• De controle van de gemeente pdf’s door Sam& vindt op dit moment plaats. Waar nodig worden aanpassingen in de pdf doorgevoerd. In de communicatie hierover van Sam& met uw gemeente(-s) wordt u in de cc. gezet.
• Mocht u als Leergeld zien dat bepaalde aanpassingen in de pdf gedaan moeten worden dan kunt u dit doorgeven aan servicedesk@samenvoorallekinderen.nl of via: 010 - 307 59 09.
Nieuwsbrief Leergeld Nederland 3 nummer 1 - 2021
• Het komt voor dat een Leergeld stichting via Sam& een aanvraag ontvangt van een ouder welke regulier reeds is toegekend door deze stichting. Er is helaas soms sprake van shopgedrag. We merken bij Leergeld Nederland dat de ouders waar dit voor geldt niet altijd door de Leergeld stichting worden geïnformeerd. Wij verzoeken u vriendelijk om dit wel te doen. De ervaring leert dat deze ouders anders gaan bellen met Sam& of met Leergeld Nederland.
VriendenLoterij Bingo voor Sam&
• Onder het motto ‘een eerlijke kans voor alle kinderen in Nederland’ heeft in de periode 24 september t/m eind november 2020 de VriendenLoterij Bingo campagne voor Sam& plaats gevonden. Hieronder de resultaten van deze campagne:

Wij danken alle Leergeld stichtingen die op een of andere wijze aan deze mooie campagne hebben meegewerkt!
• Eventuele vragen of reacties naar Conny Habraken via c.habraken@leergeld.nl.

---

Sam& Campagne
• De eerder aangekondigde korte Sam& ‘kerstcampagne’ heeft niet plaatsgevonden. In plaats daarvan is besloten om vanuit Sam& in te zetten op een nieuwe Sam& campagne in het eerste kwartaal van 2021. Waarschijnlijk zal de campagne rond half maart van start gaan. Het idee voor deze campagne wordt op dit moment uitgewerkt. Zodra de definitieve boodschap en planning bekend is, hoort u dat van ons.
• In het eerste kwartaal van 2021 wordt ook een SIRE campagne verwacht over kinderen in armoede. De Sam& campagne wil hierbij ‘aanhaken’ door een meer oplossingsgerichte campagne, gericht op ouders die bij Sam& om ondersteuning kunnen vragen.
• Eventuele vragen of reacties naar Conny Habraken via c.habraken@leergeld.nl.

---

Het nieuwe Leergeld registratiesysteem (Lisy2021)
• Het nieuwe Lisy2021 is operationeel per 12 januari 2021. Onze oprechte dank gaat uit naar iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
Vanuit de stichtingen is veel gebruik gemaakt van de beschikbare helpdesk. Er zijn erg veel vragen gesteld over de manier van inloggen. Wij merken dat het aantal vragen nu afneemt.

Hieronder een overzicht van de meest gemelde zaken vanuit de helpdesk:
• Met ingang van 4 januari 2021 is het veld kostenplaats verplicht op alle grootboekrekeningen in de verlies en winst sfeer. Dat wil zeggen op alle grootboekrekeningen die beginnen met het cijfer 4, 5, 6, 7 8, of 9. Dit geldt ook voor de boekingen uit 2020 die nog niet definitief zijn geboekt.
• Alle boekingen die vanuit Lisy2021 worden geboekt zijn definitieve boekingen.
• De boekingen vanuit Lisy worden met ingang van het nieuwe systeem in de stap financiering meteen geboekt op de kostenrekeningen en er wordt een verplichting vastgelegd. De afboeking van de verplichting vindt plaats op het moment van betalen. De rekening waarop de verplichting wordt geboekt is afletterbaar, zodat er een overzicht vervaardigd kan worden van de openstaande verplichtingen.
Nieuwsbrief Leergeld Nederland 5 nummer 1 - 2021
• Met ingang van het nieuwe Lisy2021 is er een nieuw veld omtrent de geldigheidsdatum van het inkomen. Dit veld is vanuit de conversie gevuld met een geldigheidsdatum in 2021. Dit legt de verplichting op bij de stichtingen om in de loop van 2021 bij alle gezinnen een kritische blik te werpen op de geldigheidsdatum van het inkomen. Elke stichting bepaalt daarin zijn eigen termijn en eigen criteria. Aanvragen van gezinnen waarvoor geen geldigheidsdatum geldt kunnen niet worden beoordeeld.
• Het oude Lisy is raadpleegbaar voor de stichtingen op basis van uitsluitend raadplegen en het vervaardigen van rapportages ten behoeve van het jaarverslag over 2020.
• De koppeling vanuit het nieuwe Lisy2021 met het Jeugdfonds is opnieuw ontworpen en biedt nu de mogelijkheid dat het dossiernummer van het Jeugdfonds zichtbaar is alsmede de huidige status van die aanvraag. Het is niet meer mogelijk om op declaratiebasis te werken met het Jeugdfonds met een aanvraag uit Lisy2021. Aanvragen uit Lisy2021 naar het Jeugdfonds gaan uit van volledige afwikkeling door het Jeugdfonds.


En verder:
• Standaard rapportages uit het nieuwe Lisy2021 komen beschikbaar in de loop van februari 2021.
• De verwerkersovereenkomst voor het nieuwe Lisy2021 komt beschikbaar tegen het einde van februari 2021.
• Er zijn nu regelmatige nieuwe opleveringen/releases van het nieuwe Lisy2021 en deze worden door middel van release notes kenbaar gemaakt aan de beheerders.
• Binnenkort zal een gebruikersgroep worden opgestart, bestaande uit deelnemers vanuit de stichtingen, waarin bestaande en nieuwe wensen zullen worden besproken en geprioriteerd.
Eventuele vragen of reacties naar Joost Reijnen via j.reijnen@leergeld.nl en/of Gaby van den Biggelaar via g.vandebiggelaar@leergeld.nl.


Project Werkende Armen
• Nadat in de zomer van 2020 de publicatie Altijd op een richeltje lopen is verschenen, hebben afgelopen najaar verschillende kennissessies plaatsgevonden waarin we met uiteenlopende partijen (beleidsmakers bij gemeente en Rijksoverheid, van financieel coaches tot professionals uit zorg en welzijn, voedselbanken en fondsen) in gesprek zijn gegaan over de bevindingen uit het rapport en over wat ieders bijdrage kan zijn aan het beter bereiken van werkende armen. De opbrengsten daarvan worden op dit moment gebundeld. Eind maart verschijnt een actieprogramma met daarin een bundeling van aandachtspunten, opgedane inzichten en concrete aanbevelingen en voorbeelden van hoe deze groep beter te bereiken. Het actieprogramma bevat:
o De meest in het oog springende structurele belemmeringen die deze gezinnen ervaren: we agenderen!
o Aandacht voor ‘nieuwe’ groepen werkenden
o Overzichten van ‘vindplaatsen en good practices’
o Diverse infographics
• We sluiten het project eind maart af, o.a. met een online tafelgesprek tijdens de Week van het Geld. Dit tafelgesprek is een interactieve sessie waar deelnemers via de chat kunnen deelnemen. We richten ons vooral op maatschappelijke organisaties en gemeentes, die werkende gezinnen met geldzorgen willen bereiken en in hun ondersteuning meer willen aansluiten bij wat deze gezinnen nodig hebben. Het doel is om bewustwording te creëren voor
Nieuwsbrief Leergeld Nederland 6 nummer 1 - 2021
ondersteuningsmogelijkheden voor werkende ouders met geldzorgen. O.a. een ouder, de kinderombudsman van Rotterdam, Gaby van den Biggelaar en een vertegenwoordiger van een gemeente zullen aanschuiven.
• Ook via Sam& zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de verspreiding van de resultaten.


Samenwerkingsproject met Stichting Dorodarte
• In 2019 en in de eerste helft van 2020 hadden we met Stichting Dorodarte een samenwerkingsproject gericht op vergoeding van studiekosten voor minderjarige hbo'ers en wo'ers. Halverwege 2020 bleek dat de noodzaak voor dat project vervallen was, omdat het beleid inmiddels zodanig gewijzigd was dat ouders van minderjarige hbo'ers en wo'ers vanaf 1 januari 2020 wel weer kinderbijslag en eventueel ook kindgebonden budget ontvangen.
• Eind 2020 zijn we met Stichting Dorodarte een alternatief projectplan overeengekomen:
➢ Het nieuwe doel van het project is het ondersteunen van lokale Leergeld stichtingen, die vanwege een beperkt beschikbaar lokaal budget het risico lopen om niet het volledige, door hen gewenste, voorzieningenpakket aan te kunnen bieden aan kinderen uit de doelgroep, waardoor kinderen uit hun werkgebied dreigen te worden benadeeld;
➢ Leergeld Nederland heeft voor 2021 vanuit dit project een totaal budget beschikbaar van € 31.424,- van waaruit zij bijdragen kan toekennen aan een aantal Leergeld stichtingen dat zich in bovenstaande situatie bevindt;
➢ Die bijdragen moeten lokaal direct besteed worden aan voorzieningen voor kinderen;
➢ In januari 2022 moet gerapporteerd worden over de besteding ervan (via een eenvoudig rapportageformat).
OPROEP: Herkent uw Leergeld stichting zich in bovenstaande situatie en komt uw Leergeld stichting in 2021 graag in aanmerking voor een bijdrage vanuit dit project? Dan nodigen wij u uit om uiterlijk 31 maart 2021 een e-mail met een duidelijke motivatie te sturen naar Conny Habraken via c.habraken@leergeld.nl.


Project Leergeld schoolmusical i.s.m. Paul van Loon
• De musical Grumor in groep 8 is gelanceerd op woensdag 9 september 2020.
• Ondanks dit mooie product, de nodige aandacht in de media, op social media én de lokale promotieactiviteiten van de lokale Leergeld stichtingen is het aantal bestellingen in 2020 helaas blijven steken op slechts 6. Wat veel lager is dan verwacht en gehoopt.
• We hebben hierbij veel last (gehad) van de coronasituatie:
➢ een flink aantal scholen gaf aan vanwege de coronacrisis in schooljaar 2019/2020 geen musical opgevoerd te hebben, en is daarom van plan om dit schooljaar 2020/2021 de musical van vorig schooljaar alsnog op te voeren;
➢ vanwege de aanhoudende coronacrisis (de tweede golf – en nu mogelijk ook nog een derde golf) lijken de scholen ook veel te druk te zijn (geweest) met de zorg voor voldoende leerkrachten én de zorg voor online thuisonderwijs;
➢ en er is voor scholen op dit moment nog weinig perspectief: het is nog erg onduidelijk of zij al dan niet in juni/juli 2021 een musical op zouden kunnen voeren.
• Het oorspronkelijk plan was om begin 2021 vanuit de bestellingen uit 2020 een leuke basisschool te selecteren voor de feestelijke première voorstelling in juni/juli 2021. Dit mét begeleiding van een professionele regisseur in de persoon van Jerry Rijstenbil van Fablefactory en mét de aanwezigheid van Paul van Loon zelf bij de uiteindelijke première.
Nieuwsbrief Leergeld Nederland 7 nummer 1 - 2021
• Echter, gezien de aanhoudende lastige coronasituatie, waardoor er voor basisscholen op dit moment nog weinig perspectief is en het nog erg onduidelijk is of zij in juni/juni 2021 al dan niet een musical op zouden kunnen voeren, hebben wij in overleg met Jerry en Paul inmiddels besloten om de selectie van een school én de organisatie van een feestelijke première voorstelling een jaar uit te stellen en pas in 2022 uit te voeren.
• We zullen 2021, en dan met name de periode vanaf september t/m december 2021, aangrijpen om de musical verder te promoten.
• Eventuele vragen of reacties naar Conny Habraken via c.habraken@leergeld.nl.


Landelijke Leergeld Dag 2021: Fietsen voor Leergeld
• In 2020 was er voor de invulling van de Landelijke Leergeld Dag 2021 een idee voor een mooi nieuw evenement opgekomen: Fietsen voor Leergeld.
• Echter, gezien de aanhoudende lastige coronasituatie en het huidige onzekere perspectief voor de komende maanden, hebben wij helaas moeten besluiten om de organisatie van dit mooie nieuwe evenement een jaar uit te stellen en pas in 2022 uit te voeren.
• Voor de Landelijke Leergeld Dag 2021 betekent dit dat we opnieuw zullen moeten uitwijken naar een digitale invulling hiervan.


25-jarig Leergeld jubileum
• In 2021 is het 25 jaar geleden dat de eerste Leergeld stichting van start ging: Stichting Leergeld Tilburg. Vanuit Leergeld Nederland willen wij hier graag aandacht aan besteden.
• In het licht van de huidige corona situatie gaan wij bekijken of er in het najaar van 2021 wellicht mogelijkheden zijn om een jubileumviering te organiseren via een fysieke (of eventueel digitale) bijeenkomst. Uiteraard zullen wij hierover ook in contact treden met Stichting Leergeld Tilburg. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u verder informeren.


Ledencontributie 2021
• Het huidige contributievoorstel geldt al vanaf 2016 en is vastgesteld bij de ALV van 28 november 2015. De bedragen zijn sinds die tijd niet aangepast of geïndiceerd. Bij de start van deze nieuwe beleidsperiode (2021 – 2024) lijkt het ons goed om dit contributievoorstel opnieuw te bekijken, uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de stichtingen en met een nieuw contributievoorstel te komen voor deze nieuwe beleidsperiode. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dit van ons.


Nieuwsbrief Leergeld Nederland
• Ook Leergeld Nederland kan niet achterblijven met het digitaliseren van haar Nieuwsbrief. Wij willen overgaan op een digitale versie en gaan daar mee aan de slag door de mogelijkheden te onderzoeken en om het vorm te geven. Mocht u tips of suggesties hebben dan horen wij dat uiteraard graag.
• Eventuele vragen of reacties naar Anne-Lieke Joosten via a.joosten@leergeld.nl.
Nieuwsbrief Leergeld Nederland 8 nummer 1 - 2021

Het bureau van Leergeld Nederland
• Als er wijzigingen plaats vinden in uw lokale bestuur wilt u dit dan doorgeven middels een e-mail, met de gegevens (naam, mailadres en telefoonnummer) van het nieuwe bestuurslid naar
info@leergeld.nl. Dan kan dit aangepast worden in het NAW bestand van Leergeld Nederland, waar alle bureaumedewerkers gebruik van maken. Wijzigingen alstublieft niet separaat aan bureaumedewerkers doorgeven, maar alleen naar het bovengenoemde mailadres sturen.
• Onze beleidsmedewerker Astrid Huygen gaat ons, vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan, per 1 april verlaten. Feitelijk werkt zij tot 9 maart. Wij hebben inmiddels een vacature verspreid ter vervanging van Astrid (www.leergeld.nl/blog/vacature-beleidsmedewerker-16-uur/).
Wij danken Astrid voor haar kundige en betrokken inzet voor onze organisatie. Zij heeft onder andere een aantal projecten geleid, zij heeft de Leergeld training verder vorm gegeven, zij was de vaste contactpersoon voor aanvragen bij Kinderhulp en de organisator van het coördinatorenoverleg. Bovenal was zij een fijne collega! Wij wensen haar van harte veel succes bij haar nieuwe uitdaging!
• Binnen de functie van Henja Visser heeft een aanpassing plaatsgevonden. Henja vervult nu de functie van Projectleider AKDM en Relatiemanager. Indien u wilt dat wij meedenken op het terrein van lokale samenwerking, dan kunt u contact opnemen met Henja Visser via h.visser@leergeld.nl. Dit geldt in het bijzonder voor de samenwerking met de Sam& partners.