Nalatenschap

NALATENSCHAP

Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap moet gebeuren als zij er niet meer zijn.  Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.

Erfstelling: Stichting Leergeld West-Friesland benoemen als erfgenaam
Bij een erfstelling benoemt u Stichting Leergeld West-Friesland in uw testament als (mede-) erfgenaam. Bij uw overlijden laat u een vastgesteld percentage van uw hele erfenis na aan Stichting Leergeld West-Friesland

Legaat: een vast bedrag schenken aan Stichting Leergeld West-Friesland
U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag na te laten aan Stichting Leergeld West-Friesland. Dit legt u eveneens vast in uw testament.

Hoe werkt het?
Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor Stichting Leergeld West-Friesland, wordt dit vastgelegd in een testament. U dient dan over de volgende gegevens te beschikken:
Statutaire naam: Stichting Leergeld West-Friesland
Statutaire zetel: Hoorn
Kamer van Koophandel nummer: 37125951
De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en erkent ons daarmee als goed doel.

Tekst Belastingdienst: Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) ontvangt een erfenis
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen.
Let op!
Deze vrijstelling geldt niet als aan de erfenis of het legaat de verplichting is verbonden (een deel van) de erfenis aan een persoon te geven of aan een instelling die geen ANBI is.
Voorbeeld 1
Instelling A is geregistreerd als ANBI en ontvangt een legaat van € 10.000. Instelling A heeft de verplichting € 5.000 te geven aan instelling B, ook een ANBI. Instelling A en instelling B betalen geen erfbelasting.
Voorbeeld 2
Een instelling is geregistreerd als ANBI en ontvangt een erfenis van € 9.000. De ANBI is verplicht € 5.000 te geven aan een neef van de overledene. De ANBI mag dit bedrag aftrekken van haar erfenis. Over het deel dat de ANBI overhoudt (€ 4.000) hoeft de instelling geen erfbelasting te betalen. De neef betaalt erfbelasting over € 5.000.

Deel deze pagina: